Anglická gramtaika pre iPad
Anglická gramtaika na Google Play
Anglická gramtaika na App Store
Stručný prehľad základnej gramatiky

Všeobecná časť
- Abeceda

Podstatné mená
- Členy
- Množné číslo
- Nepočítateľné
   podstatné mená
- Veľké písmená
- Rod
- Privlastňovanie

Zámená
- Osobné zámená
- Privlastňovacie zámená
- Zvratné zámená
- Ukazovacie zámená
- Opytovacie zámená
- Neurčité zámená
- Recipročné zámená
- Vzťažné zámená
Prídavné mená
- Stupňovanie
- Poradie vo vete
- Prídavné mená s predložkami

Príslovky
- Tvorenie prísloviek
- Príslovky intenzity
- Príslovky času
- Príslovky miesta
- Príslovky spôsobu
- Stupňovanie prísloviek
- Pozícia prísloviek vo vete

Slovesá
- Jednoduchý prítomný čas
- Prítomný priebehový čas
- Predprítomný čas
- Predprítomný priebehový čas
- Jednoduchý minulý čas
- Minulý priebehový čas
- Predminulý čas
- Predminulý priebehový čas
- Jednoduchý budúci čas
- Budúci priebehový čas
- Predbudúci čas
- Predbudúci priebehový čas
- Vyjadrenie budúcnosti
- Modálne slovesá
- "Used to"
- Rozkazovací spôsob
- Trpný rod
- Neurčitok
- Gerundium
- Prítomné príčastie
- Minulé príčastie
- Slovesá s predložkami
- Nepravidelné slovesá

Číslovky
- Základné číslovky
- Radové číslovky
- Zlomky
- Čas
- Dátum
- Výpočty

Spojky
- Priraďovacie spojky
- Podraďovacie spojky
- Podvojné spojky

Predložky
- Predložky miesta
- Predložky smeru
- Predložky času

Vety
- Vzťažné vety
- Podmienkové vety
- "Wish"
- Nepriama reč

 

 

 

 

Požiadavky

• iOS 8 alebo vyšší
• Android 4.0 alebo vyšší