Najčastejšie prekladané dokumenty
Medicínske preklady

 • Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)
 • Písomná informácia pre používateľa (PIL)
 • Priama komunikácia k zdravotníckym pracovníkom (DHPC)
 • Marketingová komunikácia
 • Manuály a dokumentácia k lekárskym prístrojom a zdravotníckym pomôckam
 • Lokalizácia zdravotníckeho softvéru
 • Vedecké publikácie
 • Dokumentácia klinických štúdií
 • Zdravotnícka dokumentácia
 • Súdnoznalecké lekárske posudky
Cena
  Cena za normostranu (1800 znakov vrátene medzier) je 14,- EUR bez DPH.
  Expresný preklad (max. 10 strán), do 24 hodín - príplatok 50 %.
Kontakt
  MUDr. Peter Koreň
  MacMedia s.r.o.
  Klincová 37/B
  821 08 Bratislava