PhoneDirector on App Store
verzia 1.0.1, stav k 1. 5. 2022

Počet registrovaných liekov: 50904
Počet kategorizovaných liekov: 4368

     Zobrazené údaje pre daný liek:

 • kód ŠÚKL
 • registračné číslo
 • názov lieku
 • doplňujúca identifikácia lieku
 • držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku
 • indikačná skupina
 • ATC názov
 • ATC klasifikácia
 • doba expirácie
 • typ výdaja lieku
 • dátum registrácie
 • súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)
 • písomná informácia pre používateľa (PIL)
 • úradne určená cena lieku
  (ak bola stanovená MZ)
 • orientačná predajná cena lieku
  (ak je dostupná)
 • orientačná spotreba lieku 2015-2021
 • U kategorizovaných liekov:
 • originalita lieku
 • spôsob úhrady lieku
 • maximálna cena lieku
 • maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne
 • maximálna výška doplatku poistenca
 • preskripčné obmedzenie
 • indikačné obmedzenie

     

     Zoradenie liekov podľa:

 • názvu lieku
 • účinnej látky
 • doplňujúcej identifikácie lieku
 • držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku
 • ceny lieku
 • doplatku
 • dátumu registrácie
 • zobrazenie všetkých produktov pre danú účinnú látku
 • zobrazenie všetkých produktov pre danú indikačnú skupinu
 • zobrazenie všetkých produktov pre danú ATC skupinu
 • zobrazenie všetkých produktov pre daného držiteľa registrácie
     Export:
 • export záznamov vo formáte Microsoft Excel podľa vybraných kritérií (pre jeden liek alebo súbor vybraných liekov)
 • zobrazenie záznamov v aplikácii Microsoft Excel alebo Apple Numbers (pre jeden liek alebo súbor vybraných liekov)
 • export SPC a PIL vo formáte PDF (pre jeden liek alebo súbor vybraných liekov)

     Vyhľadávanie podľa:

 • názvu lieku
 • kódu ŠÚKL
 • registračného čísla
 • typu registrácie
 • účinnej látky
 • indikačnej skupiny
 • ATC kódu
 • držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku
 • typu výdaja lieku
 • kategorizácie

     

     Ďalšie funkcie:

 • uloženie kritérií vyhľadávania
 • rýchle zobrazenie ATC klasifikácie v zozname liekov (Shift)
 • rýchle zobrazenie cien a úhrady v zozname liekov (Ctrl)
 • rýchle zobrazenie spotreby v zozname liekov (Ctrl + Shift)
 • história vyhľadávania
 • záložky

     Pokročilé vyhľadávanie:

 • vyhľadávanie podľa kombinácie viacerých kritérií
 • zobrazenie držiteľov pre vybrané účinné látky
 • zobrazenie držiteľov pre vybrané indikačné skupiny
 • zobrazenie držiteľov pre vybrané ATC skupiny
 • zobrazenie ATC skupín pre vybraných držiteľov
 • zobrazenie indikačných skupín pre vybraných držiteľov
Databáza vyhľadáva zo zdrojov poskytovaných organizáciami:
- Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), Bratislava
- Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
- Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), Bratislava
- Európska lieková agentúra (EMA), Amsterdam

Databáza pracuje v off-line režime, internetové pripojenie nie je potrebné.Požiadavky

• macOS 10.13 alebo novší