Germnan Grammar on iPad
Nemecká gramatika pre Android na Google Play
Nemecká gramatika pre iOS na App Store
Nemecká gramatika pre Mac na App Store
  • prehľad základnej nemeckej gramatiky
  • gramatické testy, zoradené do ôsmych oblastí (viac ako 1200 otázok) - len v iOS verzii
  • testy rodu podstatných mien (viac ako 6500 otázok) - len v iOS verzii
  • testy zadelené do troch vedomostných skupín: A1-A2, B1-B2, C1-C2

Všeobecná časť
- Abeceda
- Pády

Podstatné mená
- Členy
- Rod
- Množné čislo
- Skloňovanie

Zámená
- Osobné zámená
- Zvratné zámená
- Privlastňovacie zámená
- Ukazovacie zámená
- Vzťažné zámená
- Opytovacie zámená
- Neurčité zámená
Prídavné mená
- Skloňovanie
- Stupňovanie
- Prídavné mená s predložkami

Príslovky
- Príslovky intenzity
- Príslovky času
- Príslovky miesta
- Príslovky označujúce smer
- Príslovky spôsobu
- Príslovky príčiny
- Pozícia prísloviek vo vete
- Zámenné príslovky

Slovesá
- Prítomný čas
- Perfektum
- Préteritum
- Pluskvamperfektum
- Budúci čas I
- Budúci čas II
- Príčastie prítomné
- Príčastie minulé
- Rozkazovací spôsob
- Modálne (spôsobové) slovesá
- Konjunktív I
- Konjunktív II
- Trpný rod
- Neurčitok
- Neurčitok s „zu“
- Odlúčiteľné a
   neodlúčiteľné predpony
- Zvratné slovesá
- Slovesá s predložkami
- Nepravidelné (silné) slovesá
- Väzba podstatného mena
   a slovesa

Číslovky
- Základné číslovky
- Radové číslovky
- Zlomky
- Čas
- Dátum
- Výpočty

Spojky
- Priraďovacie spojky
- Podraďovacie spojky
- Podvojné spojky

Predložky
- Predložky s akuzatívom
- Predložky s datívom
- Predložky s akuzatívom a datívom
- Predložky s genitívom

Vety
- Slovosled
- Zápor

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Požiadavky

• iOS 14 alebo novší
• macOS 10.13 alebo novší
• Android 4.0 alebo novší